Experter

Våra experter arbetar på era villkor. Allt för att IT-tekniken ska ge maximal kundnytta. AID Solutions konsulter har en bred förmåga att gå in i era projekt och arbeta på plats hos er. Det kan handla om allt från att projektleda och bygga företagets IT-strategi – till att skapa åtgärdsplaner för informationssäkerhet eller komma och stötta er egen kundsupport.

Strategi & arkitektur

Varje verksamhet kräver sin egen IT-strategi – från stort till smått. Hur kan ert företag skapa ett försprång med hjälp av IT? Våra konsulter hjälper er rätt från början.

Lyckade IT-projekt startar i en dialog om vägval och strategiska frågeställningar som förankras i bolagets ledning. En tydlig strategi med konkreta krav och mål gör att man sedan kan mäta och verifiera att målbilden uppfylls.

Efter strategin kommer arkitekturen – på vilket sätt vi ska bygga IT-miljön med system, processbeskrivningar, arbetssätt och verktyg. God IT-arkitektur ger en smidig länk mellan tekniken och användarna.

Drift & IT-support

Vi är experter på att med kort varsel gå in och vara en del av er egen supportverksamhet. Vi kan snabbt erbjuda de personalresurser som krävs – på alla nivåer. Våra konsulter har stor erfarenhet av att arbeta i de mest skilda supportmiljöer – i allt från första och andra till tredje linjen.

AID har också en egen helpdesk där vi ger support ad hoc.
Och vi har kundplacerade experter som ger drift- och IT-support för att stötta er verksamhet och hjälpa era medarbetare.

Projektering & implementation

Efter strategins och arkitekturens övergripande grund kommer de avgörande detaljerna. Projekteringen innebär en tydlig plan för exakt vad vi vill åstadkomma, hur det ska gå till och vilka lösningar som används för att skapa en optimal helhet. Våra tekniska konsulter identifierar olika typer av mer specifika behov och kravställningar – och planerar hur de ska hanteras.

Implementationen är själva sjösättningen av projektet. Att få utrustning och system på plats, se till att de olika delarna snackar med varandra – så att era medarbetare och kunder får största möjliga nytta av IT-miljön.

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet är avgörande för många företags överlevnad. Men ibland saknas medvetenheten om det. Detta är ett komplext område men något som alla organisationer måste förhålla sig till.

Våra konsulter identifierar och analyserar både kraven från er egen verksamhet och yttre kravställningar från lagar och kunder. Utifrån detta skapar vi strategier och åtgärdsplaner för att datasäkerheten ska hamna på rätt nivå för just er.
Konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet är nyckelord. Vi är experter på certifiering enligt de internationella standarderna för informationssäkerhet ISO 27001/2.

Identitet & åtkomst

Vilka individer har tillgång till er information och era system?

IAM är något som allt fler uppmärksammar och börjar inse värdet av. Det står för Identity and Access Management och handlar om hur man hanterar identitet och åtkomst.

De flesta organisationer är bra på så kallad on-boarding – att ge nya medarbetare passerkort, användar-ID och behörigheter till olika system. Det är ofta betydligt sämre ställt med off-boarding. Följden blir att massor av personer som inte borde ha åtkomst fortfarande har det.

Vi hjälper er att sätta upp riktlinjer och rutiner för arbetet med identitet och åtkomst.